Ostra

Arrangera b-jaktprov

Avdelningen
Förbereder och grovplanerar årets B-prov och lägger in proven i SKK Start.
Tillsätter Provledare, Kommissarie och domare. Bokning av domare till proven
görs av Östras Domarbokare Anne Nerell ca 1 år innan provet.

Provledaren för provet måste ha genomfört provledarutbildning.
Den görs en gång per år, normalt i februari. Omcertifiering sker vart 5:e år.
 
Provledaren, eller en annan representant för provet, deltar på en fysisk provledarträff/år. Träffen hålls normalt i mars. Utöver det hålls några digitala möten under året om ca 1 timme. 

Provledaren 
Provledaren ansvarar för att upprätta en budget och betalar alla provets kostnader. OBS! Gäller EJ domararvoden - de betalas ALLTID ut av kassören!

Använd SSRK Östras mall när du gör din budget.
Gör en beräkning av hur mycket intäkter och kostnader provet kommer att ha. Vissa av kostnaderna kommer klubben att betala direkt och en del av kostnaderna ska betalas kontant, exempelvis mat, vilt, logi, skott, milersättning. I budgetmallen anger du beloppet du önskar ha som förskott för att betala alla direkta kostnader. 
Begär förskott via Jaktprovssekreterareren som granskar budgeten innan kassören får den (ca 3 veckor före provet). Alla malldokument hittar du här till höger.

Provledaren ansvarar för att utse en lämplig provplats och göra ett provupplägg som passar för klassen. Provupplägget kan stämmas av enligt överenskommelse med ansvarig domare före provet.

Provledningen ansvarar för att utse lämplig uppsättning funktionärer.
Det behövs normalt 5-7 funktionärer inkl. skytt.
Håller deltagarsamling för de tävlande tillsammans med kommissarie. Samlar in reseräkningar och betalar ut reseersättningar till domare och provledning.

Provledningen ansvarar för att vilt finns i lämplig mängd och av god kvalité till provet. Är du osäker på hur mycket vilt du behöver, använd mallen som finns under dokument till höger.
SSRK Östra har 4 frysar med vilt. De är utplacerade i Bogesund, Tyresö, Enköping och Katrineholm. Alla frysars innehåll finns i Knack. Kontakta respektive frysansvarig för beställning av vilt. Jaktprovssekrereraren hjälper dig med inloggning till Knack.

Dummies, tält, lösa hagelpatroner, rosetter, skrivplattor mm finns dels i Bogesund (Pehr Söderman) och dels i Ärla (Ewa Odenmark).
Allt material hämtas och lämnas på platsen där de lagras.
Lämna överblivna pokaler, rosetter och skyltarna i retur till den materialförvaltare
du hämtade materialet av.

Kommissarien
Ansvarar för all kontakt med deltagare och administration i SKK Start.
När anmälningstiden gått ut ska lottning göras i SKK Start.
Tar emot efteranmälningar i mån av plats och tar emot intyg efter strykningar.
Skickar i samråd med Provledaren ut PM till både startande, domare och alla funktionärer.
 
Prickar av alla deltagare på plats innan samlingen.
Gör ID kontroll, samt kontrollerar status på vaccinationer.
 
Har med blanketter för Oacceptabelt beteende, Arvode/Lön och Reseräkning till domare, kommissarier och provledare.

Ser till att domarnas Arvode/lön och reseräknings blankett (2 blanketter) är signerade och att alla uppgifter är korrekt ifyllda.

Slutredovisar det ekonomiska, i samma fil som budgeten gjordes i. Det måste finnas underlag för alla utlägg. Använd blanketten reseräkning för utbetalning av milersättning. Fotar av domarens Domararvode/Löne-blankett och mejlar den omgående till kassören. Posta sammanställning och alla original till:

Kassör
Marie Niklasson
Klastorp 11
148 92 Ösmo
 
Skickar resultat (prisvalör, namn på förare, namn på hund samt registreringsnummer på hunden och namn på fotografen) med bild till jaktretriever@ssrkostra.se för publicering på Östras Facebooksida.

Redovisning till SSRK
Följande statistikblankett från SSRK ska fyllas i efter provet:
·       Blanketten Avrapportering efter provet
OBS! Denna måste fyllas i då SKK Start inte hanterar de här uppgifterna!

Kontaktuppgifter

Jaktprovssekreterare: Dorothea Bexelius, Finborgsvägen 11, 135 68 Tyresö.
Tel: 076 133 36 96
Kassör: Marie Niklasson Tel: 070-692 15 69
Domarbokare B-prov: Anne Nerell. Tel: 073-530 70 96.
Materialförvaltare Norr: Pehr Söderman,   Tel: 070-441 68 42
Materialförvaltare Söder: Ewa Odenmark, Tel: 070-799 22 54