Ostra

Arrangera Field Trials

                                               Arbetsgång

  • Avdelningen

Avdelningen förbereder och grovplanerar höstens Field Trials.
Matar in provet i SKK Start  (SSRK HS måste sedan godkänna proven).
Internationella prov kräver även sanktion av SKK/FCI. Utländska domare måste sanktioneras av SKK.

Avdelningen tillsätter Provledare, Kommissarie, och i förekommande fall skyttar. Domare tillsätts av avdelningen i samråd med SSRK HS.
Provledaren skickar ut slutlig formell inbjudan till domarna.
 

  • Provledare

Provledaren ansvarar för att upprätta en budget och betalar alla provets kostnader. Gäller EJ domararvoden - de betalas ALLTID ut av kassören!

Begär förskott via Jaktprovssekreterareren som granskar budgeten innan kassören får den. Upprättar kontakt med jaktledare/markvärd/apportörsansvarig och informerar sig om parkering, toalett, publik, samlingsplats och möjligheter att äta lunch. Upprättar en ”lunch/funktionärslista”.

Köper in domarpresenter, vattenflaskor. Tar hjälp av lokal apportörsansvarig och utser stewards, viltbärare/markörer, särskilda apportörer och eftersöksekipage (här kan förutsättningarna variera – stor skillnad om det är en köpt eller skänkt jakt). Ser till att de startande får nummerlappar och ansvarar för att östra-skyltar, rosetter, östras pokaler (cert/ck) och ev. vandringspris finns tillgängliga.

Gör ID kontroll, samt kontrollerar status på vaccinationer. Prickar av alla deltagare på plats innan samlingen och är vid behov behjälplig med lottning av startordning. Avprickning/lottning brukar överlåtas till stewards, som i alla fall måste skriva upp startordningen i sina dokument för att kunna utföra sin uppgift under pågående prov.

Håller deltagarsamling för de tävlande (kan givetvis överlåtas till lämplig talare). Samlar in reseräkningar och betalar ut reseersättningar till stewards och provledning.
Alla domararvoden utbetalas av Östras kassör!
Ser till att domarnas reseräkning är signerad och att alla uppgifter är ifyllda korrekt.
Ombesörjer att prislistor fylls i korrekt och lämnar signerad prislista till Kommissarien (fota helst prislistor och maila/messa kommissarien omgående).

Slutredovisar det ekonomiska till Östras kassör via kassor@ssrkostra.se och postar kvitton och fakturor till kassören. Skickar resultat med bild till webmaster@ssrkostra.se för publicering på Östras Facebooksida.

Skickar överblivna pokaler, rosetter och skyltarna i retur till den materialförvaltare du fick materialet av.
 

  • Kommissarie

Ansvarar för all kontakt med deltagare och administration i SKK Start.
Kontrollerar medlemskap och ev. BG-betalningar. Tar emot efteranmälningar i mån av plats. Skickar i samråd med Provledaren ut PM till både startande, domare och alla funktionärer (ev. inkl. inbjudna skyttar).

Tar emot intyg efter strykningar och samlar ihop bankkontonummer för återbetalningar som gjorts till BG – dessa redovisas sen i ett dokument till kassör efter provdatum + 3 vardagar. Strax före provet skickas PDF med deltagarlista och prislista till Provledaren. Matar in slutresultat i SKK Start.

Avrapporterar provet enligt CHECKLISTA JAKTLIG VERKSAMHET och bifogar signerad prislista i original. Kommissarien behöver inte närvara på provplats.

Kontaktuppgifter

Ordförande SSRK Östra: Eva Meiton Tel: 072-746 26 66
Retrieverjaktsekreterare: Pehr Söderman Tel: 070-441 68 42
Kassör/sekreterare: Ewa Odenmark Tel: 070-799 22 54

Materialförvaltare Norr: Pehr Söderman Tel: 070-441 68 42
Materialförvaltare Söder: Ewa Odenmark Tel: 070-799 22 54